Referat af Bølgens Generalforsamling og bestyrelsesmøde 13/10 2023

Tilstede: Povl Balslev, Erik Jakobsen, Pia Westergård, Henriette Marcussen, Torben Wahlstrøm, Fin Thygesen, (referent) Jan Schønemann

Afbud: Torben Mikkelsen, Mette Maarup, Maria Nagel, Henrik Baunkilde,


 1. Kort præsentation. Valg af dirigent: Fin, referent: Jan og stemmetællere: Henriette, Torben.

 2. Formanden fremlagde en beretning som blev taget til efterretning.
  Evaluering: Koordinator Jan gennemgik årets program og noterede sig kommentarer.

Jubilæums koncerten 27/9: blev afviklet med stor tilfredshed. Der var fuldt hus – både af publikum og optrædende. Næste gang – måske kun 4 indslag ( i år var der 5)

3. Fremlæggelse af regnskab v kassereren. Fremlagt og godkendt.

 1. Indkomne forslag. Ingen

 2. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år.
  Fin og Jan gør klar til ansøgning til Kommunen – deadline 1. november.

Torben foreslår fællessang den sidste dag på Bølgen.
Og at der – derefter sluttes af med et arrangement a la Jubilæumskoncerten.

Forslag til Grupper; In Tune (Jan Bruun, Lars Svendsen), Christian Søgaard/Jens Schou.
Fokus på Kvinder og/eller unge.
Kællingekoret, Vassilis og Gustav fra Folk For Folks NY SCENE,  

6. Valg til bestyrelsen,

Henrik Baunkilde har indvilget i at indtræde ind i vores arbejde.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Pia Vestergård er valgt.


 1. Eventuelt.
  Fin og Jan kigger på vedtægterne og kommer med et forslag til opstramning.

  Erik trækker sig fra gruppen af frivillige og fra at blive spurgt ang. vagter.
  Vil gerne spørges ang. fællessang. Erik er stadig tilknyttet Bølgen som ekstern medlem.


  Refereret af Jan Schønemann.
  Rundsendt på mail til de øvrige 20/10 2023.