Vedtægter

Vedtægter for  Bølgen Svendborg Mk2 24 september 2014. Revideret 1 okt. 2022.
 
§ 1  Foreningens navn er ”Bølgen Svendborg”. Alias "Bølgen, sommerunderholdning på Svendborg havn"
 
§ 2  Foreningen er en almennyttig forening og dens formål er hvert år i juni, juli og august måned at arrangere koncerter, underholdning og andre aktiviteter, så vidt muligt på “Bølgen” – den flydende scene i Svendborg havn.
 
§3  Foreningens bestyrelse består som minimum af formand m/k, næstformand m/k, koordinator og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
§4 Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende bestyrelse i foreningen. Eventuelt overskud ved afholdelse af arrangementer skal fortrinsvis bruges til nyanskaffelser samt til kommende års arrangementer. 

Optrædende på Bølgen opnår gratis medlemskab af Bølgen.
 
§5 Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens egen formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.
 
§6 A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år før december måned.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved
annoncering i Facebookgruppen og på hjemmesiden.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Forslag kan ses ved henvendelse til bestyrelsen 3 dage før generalforsamlingen. 
Forslag kan på generalforsamlingen vedtages ved almindeligt flertal. Ved forslag om vedtægtsændringer kræver dette endvidere, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget også skal vedtages med almindeligt stemmeflertal.
B. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle tilstedeværende medlemmer.
 
C. Dagsorden for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:
1. Kort præsentation. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning m/k.
3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Drøftelse af foreningens virke i det kommende år
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
8. Eventuelt
 
§ 7 Foreningen kan opløses med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling samt på en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 8 dages mellemrum.
 
§ 8 Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue musikalske, kulturelle eller velgørende formål på Fyn.
 
§ 9 Beslutning om fordeling af foreningens formue træffes af bestyrelsen på tidspunktet for foreningens opløsning. Beslutningen kan i mangel af enighed herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.